Thursday, June 11, 2009

Handlingar rörande Sveriges historia...

Handlingar rörande Sveriges historia...: "Yesterås den 29 Januari Till Birgitta Pedersdotter Hård af Segerstad Gunnila Pedersdotter Hård af Segerstad Birger Drake och Olof Drake angående jordbytet mellan K Maj t och dem Riksregistr 1552 I fol 19 v Vår gunst etc Käre hustru Birgitthe hustru Gun nildh Birge Drake Oluff Drake och the andre som ärff vingere ähre effther the Draker I haffve tilförende nogh samptt förstått våre besväringer hvarföre vij medt rätt "

No comments: